Informácie :: Archív :: Vyhľadávanie :: Prihlásenie sa slovensky česky

 -

MIF - Matematika, Informatika, Fyzika
didaktický časopis učiteľov matematiky, informatiky, fyziky

Vydavateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafrika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
v spolupráci s:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Adresa redakcie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafrika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Šrobárova 2
041 54 Košice

Redakčná rada
Vedúci redakčnej rady:
  doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. (PF UPJŠ, Ústav matematických vied)

Výkonná redakcia:
  doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. (PF UPJŠ, Ústav matematických vied) (vedúci pre matematiku)
  PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. (FMFI UK, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky)
  RNDr. Michal Wincer, PhD. (FMFI UK, Katedra základov a vyučovania informatiky) (vedúci pre informatiku )
  Ing. Anikó Töröková, PhD. (Regionálne pracovisko MPC)
  doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (PF UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied, Oddelenie didaktiky fyziky) (vedúci pre fyziku)
  doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. (FMFI UK v Bratislave)

Členovia redakčnej rady:
  Mgr. Valentína Gunišová (Gymnázium J. A. Raymana )
  doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. (FMFI UK v Bratislave)
  RNDr. Tatiana Hajdúková (Metodicko-pedagogické centrum v Prešove)
  RNDr. Jana Hnatová, PhD. (Metodicko-pedagogické centrum v Prešove)
  doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. (PF UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied)
  prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. (FMFI UK, Katedra základov a vyučovania informatiky)
  doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (PF UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied, Oddelenie didaktiky fyziky)
  RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. (Gymnázium J. A. Raymana v Prešove)
  doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc. (FMFI UK, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky)
  doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD. (PF UPJŠ, Ústav matematických vied)
  doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD. (PF PU, Katedra matematickej edukácie)
  PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. (FMFI UK, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky)
  RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. (PF UPJŠ, Ústav informatiky, Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií)
  doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. (PF UPJŠ, Ústav matematických vied)
  Ing. Anikó Töröková, PhD. (Regionálne pracovisko MPC)
  RNDr. Michal Wincer, PhD. (FMFI UK, Katedra základov a vyučovania informatiky)


Pokyny pre autorov
šablóna pre príspevky

E-mail
mif@upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave, , Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Metodicko-pedagogické centrum

© MIF 2003-2013